V rámci tohoto dokumentu bychom Vás chtěli informovat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údaj – se zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně osobních
údajů. Následující text obsahuje informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech.

I. Základní ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost INTERSignal s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo:
09139290, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82 161 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
email: info@intersignal.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme, pokud:

III. Účel a rozsah zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, dále je nutné zpracovávat údaje pro případné následné řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Budeme pracovat zejména s následujícími osobními údaji:

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace. Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (viz bod 9 této informace).

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě zaměstnanců příjemců (viz bod 6 této informace).

IV. Doba uchování údajů

Správce uchová osobní údaje Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů, kterým správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech, a pouze v nezbytném rozsahu předávat jsou osoby:

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1 této informace.

VII. Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas, který jste správci udělil/a, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to písemným vyjádřením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce info@intersignal.cz Stejně můžete postupovat proti zpracování svých osobních údajů za účelem
přímého marketingu (včetně profilování), které je prováděno bez Vašeho souhlasu nebo z právního titulu oprávněného zájmu správce,  máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným poštou nebo e-mailem na
adresu správce info@intersignal.cz.

Podmínky zabezpečení údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečná přístupová hesla, antivirový program apodob. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

© Copyright - Intersignal